Jacob Harris

Sport: No Gi Jiu Jitsu 
Rank: Blue Belt in 10th Planet Jiu Jitsu
Association: Co-instructor at 10th Planet Jiu Jitsu Altus

Subscribe